TIEDOTE - Turvary: Lapsivaikutusten arviointi Turun kaupunkistrategiaan

12.4.2018


Turun kaupungin strategiset ohjelmat -asiakirjassa todetaan johdannossa "Avainsanoja kestävän hyvinvoinnin saavuttamisessa ovat yhteistyö ja kumppanuus kaupungin, kaupunkilaisten sekä kaupungin sidosryhmien välillä". Alla olevalla kannanotolla Turvary haluaa osoittaa olevansa turkulaisten vanhempien yhdistyksenä kiinnostunut osallistumaan kaupungin toimintakulttuurin ja toimintamallien luomiseen Turun kaupungin kumppanina.

TIEDOTE 12.4.2018 

Turvary: Lapsivaikutusten arviointi Turun kaupunkistrategiaan

Turun alueellinen vanhempainyhdistys Turvary ry kannustaa Turun kaupunkia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin (lave) osaksi toimintatapaansa jo vuonna 2018, ennakoiden valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa sekä kansallisen lapsistrategian luomista. 

- Turku päivittää parhaillaan kaupunkistrategiaansa, ja olisi luontevaa kirjata lapsivaikutusten arviointi mukaan strategiaan, toteaa Turvaryn puheenjohtaja Maarit Laurinen. Alueellisena vanhempainyhdistyksenä toivomme myös vanhemmille suunnatun tiedottamisen ja keskustelun olevan yhä lisääntyvä osa Turun kaupungin lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa. 

– Kaupunki on sitoutunut toteuttamaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallia, ja lave on hyvä työkalu lasten äänen kuulemisen ja lasten edun huomioimiseen, Turvaryn hallituksen jäsen Mette Karlsson toteaa. – On aikuisten tehtävä mahdollistaa lasten kuuleminen ikätasoon sopivalla tavalla. Asian vieminen kaupungin strategiatasolle on tärkeää, jotta lapsivaikutusten arvioinnista tulee osa tavanomaista kunnan toimintaa. 

- Lasten oikeuksien edistäminen päätöksenteossa on ajankohtaista myös valtakunnallisella tasolla, Maarit Laurinen sanoo. - Valtioneuvoston kanslian juuri julkaisema tutkimusraportti ”Lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävien palvelujen integraatiota tukevat toimet eri maissa” suosittaa, että Suomeen tulisi laatia lapsistrategia. Strategia olisi hallituskauden ja hallinnonalojen rajat ylittävä, ja sitä tuettaisiin toimeenpano-ohjelmalla. – Lapsivaikutusten arviointi on myös yksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kehittämiskohteista, Karlsson muistuttaa.

Lapsivaikutusten arvioinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimuksella turvatuilla oikeuksilla edistetään ja turvataan lasten hyvinvointia ja kehitystä. Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava ihmisoikeussopimus. Sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyy Turku 2029 -strategian päivityksen kokouksessaan 16.4.

Valtuuston esityslista: http://ah.turku.fi/kv/2018/0416004l/3700268.htm

TIEDOTE: Tutkimus: Suomi tarvitsee lapsistrategian. Valtioneuvoston viestintäosasto 10.4.2018 

 

Tutkimus: Suomi tarvitsee lapsistrategian valtioneuvosto.fi

Suomen on sitouduttava vahvemmin lapsen oikeuksien sopimukseen. Lasten oikeuksien sopimus tulisi myös ottaa yhteiseksi eettiseksi arvopohjaksi, kun kehitetään lapsiin kohdistuvaa monialaista...

Turvaryn yhteystiedot

Puheenjohtaja Maarit Laurinen, yhteydenotot/soittopyynnöt turvary.pj@gmail.com 

Hallituksen jäsen Mette Karlsson, mettemarianne@hotmail.com

Turvary ry on Turun alueellinen vanhempainyhdistys, jonka jäseniä voivat olla Turun kaupungin peruskoulujen sekä päiväkotien vanhempainyhdistykset sekä vanhemmat henkilöjäseninä. Turvaryn tehtävänä on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia niin kouluissa kuin päiväkodeissa, tukea paikallisten vanhempainyhdistysten toimintaa sekä osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun kasvatuksesta ja opetuksesta.

Turvary on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, pyrkii aktiiviseen tiedonvälitykseen ja aitoon vuorovaikutukseen suhtautuen avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskuntamme asioihin sekä olemaan suoraan yhteyksissä paikallisiin päättäjiin, viranomaisiin ja organisaatioihin. www.turvary.fi

Turun kaupunki: Strategiset ohjelmat (siteerattu 12.4.2018) http://ah.turku.fi/kv/2018/0416004l/Images/1604379.pdf

Aiheesta muualla:

MLL.fi 9.2.2018 Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa 

Näin lasten asioista päätetään Suomessa: "Päätökset tehdään hirveän usein musta tuntuu -periaatteella" Lapsilta pitäisi kysyä mielipidettä heitä koskevassa päätöksenteossa, sanoo Mannerheimin Lastensuojeluliitto. YLE.fi 6.4.2018